شکاف بین قسمت های داخلی وخارجی قطعه چاپ شده

شکاف بین قسمت های داخلی وخارجی قطعه چاپ شده

شکاف بین قسمت های داخلی وخارجی قطعه چاپ شده

بنام خدا و با سلام خدمت تمام کاربران عزیز. در این مطلب از  سری مطالب مشکلات کار با پرینتر های سه بعدی پرینت سه بعدی اصفهان و پرینتر سه بعدی اصفهان قصد داریم تا مشکل شکاف بین قسمت های داخلی وخارجی قطعه چاپ شده در پرینت سه بعدی را معرفی کنیم. و در مورد دلایل ایجاد این مشکل و نحوه رفع

حباب ها و لکه های سطحی در پرینت سه بعدی

حباب ها و لکه های سطحی در پرینت سه بعدی

بنام خدا و با سلام خدمت تمام کاربران عزیز. در این مطلب از  سری مطالب مشکلات کار با پرینتر های سه بعدی پرینت سه بعدی اصفهان و پرینتر سه بعدی اصفهان قصد داریم تا مشکل وجود حباب ها در پرینت سه بعدی را معرفی کنیم. و در مورد دلایل ایجاد این مشکل و نحوه رفع آن صحبت کنیم. حباب ها و لکه

پرشدگی ضعیف داخلی (Weak Infill) در پرینت سه بعدی

بنام خدا و با سلام خدمت تمام کاربران عزیز. در این مطلب از  سری مطالب مشکلات کار با پرینتر های سه بعدی پرینت سه بعدی اصفهان و پرینتر سه بعدی اصفهان قصد داریم تا مشکل پرشدگی ضعیف داخلی (Weak Infill) در پرینت سه بعدی را معرفی کنیم. و در مورد دلایل ایجاد این مشکل و نحوه رفع آن صحبت کنیم. متریال

توقف چاپ در میانه پرینت یک قطعه

توقف چاپ در میانه پرینت یک قطعه

بنام خدا و با سلام خدمت تمام کاربران عزیز. در این مطلب از  سری مطالب مشکلات کار با پرینتر های سه بعدی پرینت سه بعدی اصفهان و پرینتر سه بعدی اصفهان قصد داریم تا مشکل توقف چاپ در میانه پرینت یک قطعه در پرینت سه بعدی را معرفی کنیم. و در مورد دلایل ایجاد این مشکل و نحوه رفع آن صحبت

مسدود شدن یا گرفتگی اکسترودر (نازل)

بنام خدا و با سلام خدمت تمام کاربران عزیز. در این مطلب از  سری مطالب مشکلات کار با پرینتر های سه بعدی پرینت سه بعدی اصفهان و پرینتر سه بعدی اصفهان قصد داریم تا مشکل مسدود شدن یا گرفتگی اکسترودر  در پرینت سه بعدی را معرفی کنیم. و در مورد دلایل ایجاد این مشکل و نحوه رفع آن صحبت کنیم. مسدود

کش آمدن و خوردگی فیلامنت در پرینت سه بعدی

خوردگی فیلامنت (زدگی) و کش آمدن آن ها

بنام خدا و با سلام خدمت تمام کاربران عزیز. در این مطلب از  سری مطالب مشکلات کار با پرینتر های سه بعدی پرینت سه بعدی اصفهان و پرینتر سه بعدی اصفهان قصد داریم تا مشکل خوردگی فیلامنت (زدگی) و کش آمدن آن ها  در پرینت سه بعدی را معرفی کنیم. و در مورد دلایل ایجاد این مشکل و نحوه رفع آن صحبت

جدا شدن لایه ها از هم و نچسبیدن به هم

جدا شدن لایه ها از هم و نچسبیدن آن ها به یکدیگر

بنام خدا و با سلام خدمت تمام کاربران عزیز. در این مطلب از  سری مطالب مشکلات کار با پرینتر های سه بعدی پرینت سه بعدی اصفهان و پرینتر سه بعدی اصفهان قصد داریم تا مشکل جدا شدن لایه ها از هم و نچسبیدن آنان به هم  در پرینت سه بعدی را معرفی کنیم. و در مورد دلایل ایجاد این مشکل و

جابه جایی و شیفت لایه ها در پرینت سه بعدی

جابه جایی لایه ها یا ناپیوستگی در پرینت سه بعدی

بنام خدا و با سلام خدمت تمام کاربران عزیز. در این مطلب از  سری مطالب مشکلات کار با پرینتر های سه بعدی پرینت سه بعدی اصفهان و پرینتر سه بعدی اصفهان قصد داریم تا مشکل جابه جایی لایه ها  ( شیفت شیفت پیدا کردن) یا ناپیوستگی در پرینت سه بعدی را معرفی کنیم. و در مورد دلایل ایجاد این مشکل و نحوه

گرم شدن بیش از حد

گرم شدن بیش از حد (Overheating)

بنام خدا و با سلام خدمت تمام کاربران عزیز. در این مطلب از  سری مطالب مشکلات کار با پرینتر های سه بعدی پرینت سه بعدی اصفهان و پرینتر سه بعدی اصفهان قصد داریم تا مشکل گرم شدن بیش از حد در پرینت سه بعدی را معرفی کنیم. و در مورد دلایل ایجاد این مشکل و نحوه رفع آن صحبت کنیم. گرم

۱۲ چیزی که در حال حاضر می توانیم در پزشکی از پرینتر سه بعدی استفاده کنیم

۱۲ چیزی که در حال حاضر می توانیم در پزشکی از پرینتر سه بعدی استفاده کنیم: کایبا گیوفریدو پیش از موعد در سال 2011 متولد شد. پس از 8 ماه، رشد ریه او موجب نگرانی شد، اگر چه او با پدر و مادر خود به خانه فرستاده شد زیرا تنفس طبیعی بود. شش هفته بعد،